CO2-fangst

Lilleaker Consulting bidrar med risikovurderinger på anlegg med CO2-fangst.

CO2-fangst er viktig tiltak for å kunne redusere utslipp av klimagassen CO2. For anlegg som skal vurdere fullskalafangst av CO2 er det imidlertid en rekke krav som må oppfylles, deriblant risikovurderinger knyttet til fangst, oppbevaring og transport av CO2.

Potensielle utslipp av CO2 i væskefase kan eksponere relativt store områder for tung gass og det er derfor nødvendig å ha oversikt over potensiell risiko knyttet til slike utslipp, og om nødvendig, iverksette tiltak. DSB gir bl.a. føringer på hvor anlegg med farlige stoff kan plasseres i forhold til offentlig vei, arbeidsplasser, boliger og skoler, sykehus etc. ved å gi bestemmelser for såkalte «hensynssoner».

Lilleaker Consulting bidrar til å identifisere potensielle farer, gir anbefalinger til utstrekning av hensynssoner rundt anleggene og kommer med konkrete forslag for å redusere risiko. Lilleaker er opptatt av å gi beslutningsstøtte underveis i prosjektene og jobber derfor tett med kunden gjennom hele prosjektet. Risikoanalyser er viktige bidrag til at anleggene bygges med gode og robuste løsninger som ivaretar helse, miljø og sikkerhet.

Lilleaker har ferdistilt en slik risikoanalsye for Klemetsrudanlegget.

Kontakt: Kjell Borstad
+47 975 03 340
kjell.borstad@lilleaker.com