Eksplosjonsverndokument

Lilleaker utarbeider eksplosjonsverndokument som tilfredsstiller krav i forskriften samtidig som de gir en god oversikt over risikoforholdene ved anlegget (økt risikoforståelse hos de ansatte reduserer sannsynlighet for uønskede hendelser). 

Kravet til innholdet i et eksplosjonsverndokument er beskrevet i Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer. Formålet med denne forskriften er å verne arbeidstakere og andre personer samt materielle verdier mot farer som følger av eksplosiv atmosfære. Basert på utførte risikovurderinger og tiltak for å redusere risiko, skal det utarbeides et eksplosjonsverndokument som viser:

  • At eksplosjonsfarene ved anlegget er kartlagt og vurdert
  • At risikoreduserende tiltak er gjennomført
  • Oversikt over klassifiserte eksplosjonsfarlige soner inndelt etter hvor ofte det kan dannes en eksplosiv atmosfære og hvor lenge den varer.
  • Bekreftelse på at tiltak i klassifiserte soner er foretatt for å ivareta arbeidstakere i henhold til § 14 (organisatoriske tiltak) og 15 (vernetiltak) i forskriften.

Et eksempel på eksplosjonsvernsdokument er vist under:

 

exverndok