Hydrogensikkerhet

Lilleaker Consultings tjenster innen hydrogensikkerhet dekker sikker produksjon, håndtering og bruk av hydrogen - særlig hydrogengass som drivstoff og flytende hydrogen.

Hydrogen er like sikkert som drivstoff som bensin og diesel bare en er klar over egenskapene og farene ved hydrogen og har egnede barrierer for å ivareta sikkerheten. Den største bekymringen med hydrogen er eksplosjonsfaren i lukkede rom. Flammehastigheten for hydrogen er mye høyere enn naturgass, og kan antennes i luftkonsentrasjoner mellom 4% og 75% (volumprosent). Hydrogen krever svært lite energi for å brenne slik at nesten alle gnister vil antenne hydrogen, også gnister fra statisk elektrisitet. På den annen side er hydrogen mye lettere enn luft, og vil raskt stige og tynnes ut til ikke-brennbare konsentrasjoner i friluft. Ved hjelp av en risikobasert tilnærming vil Lilleaker Consulting hjelpe kunden med beslutningsstøtte innenfor sikker design og operasjon av hydrogen-anlegg og verifisere samsvar med gjeldende forskrifter. Lilleaker leverer meningsfull og kostnadseffektiv rådgivning til våre kunder.

  • Fareidentifikasjon (HAZID); systematisk og strukturerte vurderinger av farer ved design av anlegg eller planlegging av aktiviteter.
  • Risiko- og sårbarhetsanalyse av produksjonsanlegg og/eller fyllestasjoner etter gjeldende forskrifter (f. eks. Storulykkesforskriften)
  • Etablering av eksplosjonsvernsdokument som påkrevd etter Forskrift om helse og sikkerhet i eksplosjonsfarlige atmosfærer.
  • Regularitetsanalyse av fyllestasjon eller produksjonsanlegg

hydrogen-safety

Kontakt: Kjell Borstad
+47 975 03 340
kjell.borstad@lilleaker.com