Storulykkeforskriften

Lilleaker Consulting tilbyr tjenester til bedrifter som må tilfredsstille kravene i ny storulykkeforskrift, gjeldende fra 1. juli 2016

Kontakt: Kjell Borstad
+47 975 03 340
kjell.borstad@lilleaker.com

Ny forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer, Storulykkeforskriften, tredde i kraft 1. juli 2016 og erstatter gjeldende forskrift av 2005.

Forskriften stiller krav om at virksomheter som oppbevarer store mengder farlige kjemikalier skal arbeide systematisk for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker. Virksomhetene skal ha et styringssystem som ivaretar dette gjennom gode strukturer, rutiner og prosedyrer for sitt arbeid, blant annet innenfor områdene opplæring, risikostyring, driftskontroll, styring av endringer og beredskap.

Lilleaker Consulting as har personell med over 20 års erfaring med risikovurdering, barrierestyring og beredskap. For å sikre god kvalitet på sluttproduktene arbeider vi tett sammen våre kunder i den hensikt å dra mest mulig nytte av deres kompetanse og erfaring. Våre leveranser er blant annet;

  • Sikkerhetsrapport
  • Identifikasjon og analyse av risiko
  • Beredskapsplaner
  • Strategi for å forebygge og begrense storulykker